top of page

VEJLEDNING

LÆRERVEJLEDNING

”Dig, mig og fællesskabet” er et kropsligt forankret undervisningsmateriale, der, gennem konkrete, fysiske øvelser og samtale, har til formål at støtte elever på STU, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, i at udvikle sociale kompetencer og udvikle forståelsen for og mestring af sociale spilleregler.

Materialet bringer elevernes egne erfaringer, handlemuligheder og erkendelser i spil. Øvelserne, som eleverne med deres individuelle forudsætninger bidrager til og deltager i, eksemplificerer situationer, dilemmaer og udfordringer i elevernes møde med kulturelle og sociale normer; fx forståelsen for egne og andres behov og evnen til indgå i samspil med andre på måder, der er socialt acceptable og personligt udviklende. I mødet med de konkrete øvelser støttes underviseren i at skabe en transferværdi for eleverne. Det vil sige, at de tematikker, der anskueliggøres i øvelserne, kan overføres til andre situationer, der er meningsfulde og relevante for eleverne i deres hverdag. På den måde bidrager materialet til en øget forståelse og bevidsthed, der understøtter elevernes myndiggørelse. Når materialet i ”Dig, mig og fællesskabet” bruges, får I et fælles grundlag, et fælles tredje, at samtale ud fra.

Det skaber rum for at opleve hinanden på nye måder og dele erfaringer, der både er personlige og almene.
”Dig, mig og fællesskabet” er et læringsrum, der udfordrer og opfordrer eleverne til at udvise engagement, mod, empati og vilje til forandring.

Materialet sætter fokus på elevernes forståelse for og øvelse i, at håndtere balancen mellem at være et individ og samtidig en del af et fællesskab. Undervisningsmaterialet ”Dig, mig og fællesskabet” giver undervisere forskellige indgange til at arbejde med elevernes koncentration, motivation, ansvarsfølelse, empati og sociale relationer.

TEMAFORLØB

OPSTART OG AFSLUTNING

Hvert temaforløb begynder med ”Opstart”. ”Opstart” er en kort fysisk gennemgang af kroppen, hvor eleverne bevæger og strækker kroppen igennem.

Det er vores erfaring at mange elever har en ringe kropsfornemmelse, en stivhed i kroppen og/eller en indesluttet måde at møde verden på. Derfor har de god gavn af at blive opmærksomme på kroppens vitalitet og udtryk. Ved at skabe en ritualiseret form, hvor alle temaforløb i ”Dig, mig og fællesskabet” begynder på samme måde, oparbejdes et tydeligt signal om, at nu skal eleverne være deltagende og aktive.

Det er et signal, der fortæller eleverne, at det forventes, de er kropsligt involveret og tilstede i fællesskabet, og at det er et vilkår, de deler på lige fod med de andre elever. Det er den ritualiserede form, der er omdrejningspunktet.

Er der en anden øvelse, der er mere motiverende for eleverne at begynde et temaforløb med, så vælg den, men forsøg at bibeholde den ritualiserede form.

Hvert temaforløb afsluttes ligeledes med en ritualiseret afrunding, der samler eleverne i en gensidig anerkendelse af, at alle har gjort det, der var muligt den dag

UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING

De enkelte øvelser, der tilsammen danner et temaforløb, kan i vid udstrækning differentieres og sammensættes på anden vis.

Temaforløbene er udarbejdet med henblik på at kunne operere fleksibelt og plastisk. Når temaforløbenes indhold er kendt materiale, kan øvelserne kombineres på kryds og tværs og der kan improviseres med undervisningsforløbets form og indhold, så det er funktionelt og vedkommende for eleverne.

Mestring af øvelserne fremmes, når eleverne gennem gentagelse og over tid oplever en genkendelighed og fortrolighed med øvelserne.
I en elevgruppe vil der være forskellige årsager til, hvorfor eleverne befinder sig på en STU. Igennem de didaktiserede øvelser kan undervisere italesætte denne forskellighed og gøre det legitimt, at eleverne har forskellige forudsætninger for deltagelse.

At hjælpe hinanden, udvise tålmodighed, tage initiativ og gøre brug af hinandens kompetencer for at lykkes med en opgave, er også at træne sociale færdigheder, hav derfor opmærksomhed på sammensætningen, når eleverne arbejder sammen i par og gruppe.

Temaforløbenes emner har en almen gyldighed, som der fortløbende kan arbejdes med og differentieres ud fra, så eleverne opnår den bedst mulige støtte til at udvikle sociale færdigheder i de fællesskaber, eleverne færdes og handler i.

VÆR EKSPERIMENTERENDE

Temaforløbene er testet på en bred vifte af uddannelsessteder. Praksis har vist, at de enkelte øvelser fungerer i samspil med en bred målgruppe af elever. Men det er i det unikke møde med eleverne, at underviser skal gribe det, der sker, når elever udtrykker sig verbalt og nonverbalt. Brug elevernes handlinger og impulser i den konkrete situation, så undervisningen bliver levende og elevinddragende. Når underviser forholder sig åbent, nysgerrigt og eksperimenterende til den struktur, temaforløbene tilbyder, skabes et afsæt for, at den pædagogiske praksis kan initierer nye handlemuligheder, der giver mulighed for at eleverne involverer sig. Mange elever har udtalt, at de synes, det er sjovt at være med i temaforløbene og den skiftevis muntre og koncentrerede stemning, der kommer i rummet, medfører ofte, at de oplever hinanden og deres egne evner på nye og konstruktive måder.

bottom of page